Những câu hỏi về quá trình học

Học viên có thể làm thêm. Nhưng tốt hơn là nên học trong suốt thời gian học, vì thời gian học rất ngắn chỉ mất 3 tháng, nên hãy tập trung học.

Học viên có thể liên hệ với nhân viên phòng hỗ trợ học viên và họ sẽ giúp đỡ những học viên đang gặp khó khăn để hoàn thành khóa học. Cho đến thời điểm hiện tại, học viện hầu như không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc học viên gặp khó khăn và không giải quyết được vì học viện đã hỗ trợ học viên rất tốt.

Không. bản thân khóa học ngắn chỉ 3 tháng và các khoản phí hoàn thành được trả trước.

Không. Học viên không thể chọn một lựa chọn như vậy vì không phù hợp với thời gian Visa được cấp